خانه بلاگ خدمات حفاظت کاتدی بررسی پوشش لوله با استفاده از دستگاه +PCM و DCVG
بررسی پوشش لوله با استفاده از دستگاه +PCM و DCVG

روشهای بازرسی پوشش لوله های دفنی مطابق با استاندارد های جهانی و  استاندارد  NACE SP 0502  و نیز استاندارد  NACE SP 0109 عبارتند از:

  • اندازه گیری مقاومت الکتریکی پوشش، گرادیان ولتاژی جریان مستقیم یاDCVG  
  • اندازه گیری نقطه به نقطه پتانسیل سازهCIPS ، بررسی پوشش به روشPearson  
  • بررسی پوشش به روش C- scan و روشهای مدرن اندازه گیری میزان میرایی جریان AC
  •  نقشه جریانی  به روش  PCM  یا PIPE CURREN MAPPER

شرکت همگام صنعت سپاهان قادر به بازرسی پوشش لوله با استفاده از دستگاه PCM+ و DCVG می باشد.