خانه بلاگ خدمات حفاظت کاتدی طراحی، مشاوره و اجرای سامانه حفاظت کاتدی
طراحی، مشاوره و اجرای سامانه حفاظت کاتدی

شرکت همگام صنعت صدر سپاهان  به عنوان یک شرکت پیمانکار  در اجرای سیستم های حفاظت کاتدیک، خدمات زیر را ارائه می نماید :

  • انجام مطالعات میدانی جهت طراحی سیستم های حفاظت کاتدیک
  • اجرای انواع بسترهای آندی من جمله بسترهای چاهی، افقی و عمودی
  • اجرای انواع بسترهای آندهای فدا شونده
  • عیب یابی سیستم های موجود و انجام تعمیرات لازم